ඔබත් අදම ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න. 2018 දෙසැම්බර් 31 දහවල් 12:00 වන තුරු ඔබට ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කල හැක.