2018 වසරේ ජනප්‍රියතම Smartphone brand එක – Poll

ඔබත් අදම ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න. 2018 දෙසැම්බර් 25 දහවල් 12:00 වන තුරු ඔබට ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කල හැක.

ලංකාවේ නිමැවුණු හොඳම ජංගම දුරකථන යෙදුම 2018 – Poll

ඔබත් අදම ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න. 2018 දෙසැම්බර් 25 දහවල් 12:00 වන තුරු ඔබට ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කල හැක.

2018 වසරේ හොඳම Podcast එක – Poll

ඔබත් අදම ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න. 2018 දෙසැම්බර් 25 දහවල් 12:00 වන තුරු ඔබට ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කල හැක.

2018 වසරේ හොඳම ජංගම දුරකථන සේවා සපයන්නා – Poll

ඔබත් අදම ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කරන්න. 2018 දෙසැම්බර් 25 දහවල් 12:00 වන තුරු ඔබට ඔබගේ මනාපය ප්‍රකාශ කල හැක.

වසරේ ජනප්‍රියම Flagship smartphone එක – Poll

ගෙවී යන 2018 වර්ෂයේ නිකුත් වූ Flagship smartphones අතරින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රියතම Flagship smartphone එක තෝරන්න ඔබටත් අවස්ථාව. ඔබත්...

OPPO R17 Pro | ලංකාවට එන OPPO Flagship එක

අපි හැමෝම දන්න කම්පැනි එකක් තමා Oppo සමාගම. මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් ලංකාවට ඇවිල්ලා, ලංකාවෙම ඒ අයගේ Market Campaigns දියත් කරලා, ලංකාව පුරාම oppo ෆෝන් බෙදා හැරපු Oppo සමාගම ලංකාවේ mobile phone මාකට් එකේ...

Latest Articles

error: Content is protected !!